Werkkostenregeling (WKR): verplichte invoering of grote kans?

18 augustus 2014

Pagina afbeeldingIs de overgang naar de Werkkostenregeling (WKR) per 1 januari een beleidsarme verplichting, of grijp je de kans om je beleid te optimaliseren en zo veel te besparen? Lees verder voor tips en hoe ik je kan helpen.

Per 1 januari 2011 is in het kader van administratieve lastenverlichting de Werkkostenregeling ingevoerd, met als doel het oude systeem van Vrije Vergoedingen & Verstrekkingen met haar gedetailleerde voorschriften te vervangen. Binnen de WKR worden vergoedingen of verstrekkingen aan werknemers niet belast zolang zij binnen de zogenaamde vrije ruimte vallen. Deze vrije ruimte wordt bepaald als een percentage van de totale loonsom. Alle vergoedingen en verstrekkingen over een tijdvak die de vrije ruimte overstijgen worden belast met een eindheffing van 80%.

Tot op heden hebben werkgevers de keuze of ze onder de overgangsregeling de oude voorschriften nog willen hanteren dan wel gebruik maken van het nieuwe stramien. Per 1 januari 2015 zal de WKR echter verplicht ingevoerd worden. Veel werkgevers hebben gebruik gemaakt van de overgangsregeling om de WKR in haar definitieve vorm af te wachten. Vaak is dit een pragmatische keuze geweest, gebaseerd op het feit dat de invoering van de WKR dynamisch verloopt en de regelgeving sinds 2011 veelvuldig gewijzigd is als gevolg van overleg tussen het Ministerie en vertegenwoordigers uit het veld. Zo is het percentage van de eerdergenoemde vrije ruimte eerst verhoogd van 1,4 naar 1,5 procent, maar recentelijk als dekking voor een nieuwe versimpeling in de regelgeving weer verlaagd naar 1,2 procent.

Hoewel de WKR een vereenvoudiging van het oude stelsel is en in de praktijk ook meer werkbaarder blijkt, bevat ook dit stramien een aantal regels en uitzonderingen die het noodzakelijk maken om duidelijk beleid te hebben rondom vergoedingen en verstrekkingen. Stelt de werkgever bijvoorbeeld een mobiele telefoon ter beschikking die deels zakelijk gebruikt wordt, dan valt deze buiten de WKR. Schaft de medewerker echter zelf een telefoonabonnement aan waarvoor hij of zij een verder niet onderbouwde telefoonvergoeding voor ontvangt, dan valt die vergoeding onder de WKR en komt dit ten laste van de vrije ruimte. Een werkgever die geen vrije ruimte overheeft kan dus 80 procent eindheffing uitsparen door werknemers die een telefoonvergoeding ontvangen van abonnementen te voorzien die op naam van de werkgever staan en aan deze ook gefactureerd worden.

Het is dus van groot belang om voorafgaand aan de invoering van de WKR als werkgever een goede analyse te maken van de bestaande vergoedingen en verstrekkingen en hun uitwerking binnen de WKR. Hierop kan vervolgens indien nodig het beleid rondom die vergoedingen worden bijgesteld, voor zover deze niet gereguleerd worden vanuit de arbeidsvoorwaarden, om te zorgen dat eindheffing waar mogelijk wordt voorkomen.

Wat kan ik voor jou betekenen?

Met mijn bureau Wyzr Advies kan ik jouw beleid van vergoedingen en verstrekkingen analyseren en met concrete aanbevelingen komen hoe jij dat beleid kunt stroomlijnen binnen de regels van de WKR, om zo eindheffing te minimaliseren of de resterende vrije ruimte te vergroten. Aan de hand van gegevens vanuit je financiële en salarisadministratie stel ik voor jou een groslijst op van alle vergoedingen en verstrekkingen waarbij ik deze onderverdeel in vier categoriën:
• Vallend binnen de WKR;
• Gericht vrijgesteld;
• Vallend onder de zogenaamde nihilwaardering;
• Intermediaire kosten.

Op basis van de financiële doorwerking van elk van de vergoedingen en verstrekkingen zal bekeken worden in hoeverre de vrije ruimte uitgeput wordt en of er alternatieven zijn die voor een betere benutting van de vrije ruimte zorgen c.q. eindheffing voorkomen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de voorschriften en regelingen vanuit de cao.

Natuurlijk kan ik je ook van dienst zijn bij de implementatie van het nieuwe beleid en bij het optimaliseren van de administratieve inrichting.

Trefwoorden: wkr, werkkostenregeling, vergoedingen

Deel deze pagina met je volgers op social media: