Overgangsregeling buitenonderhoud: extra geld voor onderhoud schoolgebouwen

5 februari 2015

Pagina afbeeldingKleine schoolbesturen kunnen voor schoolgebouwen ouder dan 15 jaar een aanvullende bekostiging krijgen. Deze regeling staat ook open voor grotere besturen met 70% of meer aan gebouwen ouder dan 40 jaar.

Sinds 1 januari van dit jaar is het buitenonderhoud van schoolgebouwen gedecentraliseerd: niet meer de gemeenten maar schoolbesturen zelf zijn voortaan verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de gebouwen. Hiervoor is in de programma’s van eisen voor de materiële instandhouding per 2015 een component toegevoegd van 13,33 euro per genormeerde vierkante meter vloeroppervlak. Deze extra bekostiging voor de schoolbesturen is een verplaatsing van middelen die voorheen aan de gemeenten werden toegekend.

Aangezien schoolbesturen zelf nooit voor de onderhoudslasten hebben kunnen sparen is op schoolniveau de bekostiging die nu vanuit het rijk ontvangen wordt niet altijd toereikend. Een grote renovatie in 2015 of 2016 kan door een individuele school onmogelijk al uit de lopende bekostiging betaald worden, hiervoor zal bijvoorbeeld middels de voorziening groot onderhoud gespaard moeten gaan worden. Voor dergelijke lasten is vaak door de gemeenten wel gespaard, alleen zij zijn niet verplicht om de schoolbesturen bij de overdracht van de verantwoordelijkheid ook een bruidsschat mee te geven.

Met name kleine schoolbesturen die de schaalgrootte om te verevenen missen en besturen met veel oude gebouwen kunnen hiermee tegen problemen aanlopen om het nieuwe onderhoud te financieren. De regeling (link) die 3 februari werd gepubliceerd voorziet in een overgangsbekostiging voor dergelijke schoolbesturen. Ze staat open voor:
- Besturen met een totale materiële instandhouding van minder dan 750.000 euro in 2013, voor elk gebouw (hoofd- of nevenvestiging) dat zij hebben van 15 jaar of ouder (per 1 januari gemeten);
- Besturen met een hogere materiële instandhouding die voor meer dan 70% over schoolgebouwen ouder dan 40 jaar beschikken (opnieuw ook gemeten per 1 januari).

Het gaat om 103 euro per leerling van een basisschool of een nevenvestiging van een basisschool, 182 euro per leerling van (een nevenvestiging van) een school voor speciaal basisonderwijs en 426 euro per leerling van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De schoolbesturen moeten deze financiering zelf aanvragen. Een formulier hiervoor is opgenomen op de site van DUO en is toegankelijk via een Entree account. In de regeling staat precies beschreven welke stappen het bestuur moet nemen om een aanvraag te doen en op welke zaken het bestuur moet letten, zoals het bouwjaar waarmee het gebouw vermeld staat in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Middels de BAG Viewer op de site van Het Kadaster is dit bouwjaar gratis te raadplegen.

Trefwoorden: decentralisatie onderhoud, onderhoud schoolgebouwen, kleine schoolbesturen, groot onderhoud scholen

Deel deze pagina met je volgers op social media: